Sieć kanalizacyjna

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o. zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pakość, której podstawową zasadą jest zapewnienie ciągłego odbioru ścieków i przetransportowanie ich do centralnej przepompowni ścieków przy ul. Barcińskiej, gdzie dalej tłoczone są do oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy gmina Barcin.

Sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Pakość jest regularnie przeglądana, sprawdzana i czyszczona. Sukcesywnie prowadzona jest renowacja lub wymiana uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych.

W eksploatacji Przedsiębiorstwa znajdują się trzy tłocznie ścieków w Pakości przy ulicy:
● Barcińskiej
● Mieleńskiej
● Jankowskiej
● Słonecznej
● dwie przepompownie ścieków we wsi Dziarnowo i Węgierce.

Ze względu na bezobsługowy charakter pracy lokalnych przepompowni ścieków istnieje konieczność kontroli i konserwacji, która odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Przedsiębiorstwo jest również eksploatatorem mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kościelec, która przyjmuje ścieki z kanalizacji ogólnospławnej.

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. świadczy także usługi w zakresie wywożenia i przyjmowania nieczystości płynnych gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych z terenu miasta i gminy Pakość.
Punkt zlewny przyjmuje nieczystości płynne dostarczane przez przewoźników posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy.

Punkt zlewny czynny jest w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 7:00 do 15:00
Koszt wywozu nieczystości płynnych przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych wynosi:

● na terenie miasta i poza 16,70 zł za 1m3 + 2,16 zł brutto za każdy przejechany km

Przyjmowane są również zlecenia w zakresie projektowania, dostawy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przedsiębiorstwo posiada następujący sprzęt specjalistyczny:
● ROM 400 150/50 - do ciśnieniowego czyszczenia rur o średnicy do 300 mm
● Przepychacz model K 1500-SP - do spiralowego czyszczenia rur o średnicy od 70 do 250 mm
● Druty długości do 60 m - do przepychania rur kanalizacyjnych

NUMER KONTAKTOWY


52 351 85 20