Sieć wodociągowa, odprowadzanie ścieków, opłaty

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zgodnie z decyzją Burmistrza Pakości nr 7033-5/2002 z dnia 19.04.2002 r. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o. odpowiada za prowadzenie działalność w zakresie:
a) zbiorowego zaopatrzenia w wodę
b) zbiorowego odprowadzania ścieków
Głównym przedmiotem działalności Wodociągów Pakoskich jest ujmowanie, uzdatnianie, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Pakość.

Dostarczana przez Spółkę woda pochodzi w całości z ujęć podziemnych. Charakteryzuje się ustabilizowanym składem fizykochemicznym i czystością bakteriologiczną. Wysokiej jakości, smaczną i zdrową wodę pozyskuje się z czterech ujęć z dziewięciu aktualnie eksploatowanych studni głębinowych. Proces uzdatniania wody przebiega w technologii filtrów pośpiesznych i obejmuje m. in. wytrącenie związków żelaza i manganu.

Przedsiębiorstwo zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej, której podstawową zasadą jest utrzymanie ciągłego dopływu wody do sieci i odbiorców przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia i właściwej jakości.

Do spełnienia tej zasady konieczne są:
- diagnostyka sieci wodociągowej,
- kontrola stanu technicznego istniejącej armatury i przewodów wodociągowych,
- bieżąca konserwacja i naprawa istniejącej sieci wodociągowej,
- odbiory techniczne nowo budowanych przewodów,

Przedsiębiorstwo wykonuje także prace związane z budową nowych odcinków sieci wodociągowych oraz przyłączy wraz z projektem budowlanym oraz pełną dokumentacją techniczną. W celu dokonania przyłącza przedstawiamy tryb postępowania.
W chwili obecnej w eksploatacji Przedsiębiorstwa znajduje się sieć wodociągowa o łącznej długości 106 km

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
1. Tryb postępowania
2. Wniosek o określenie warunków technicznych

UJĘCIA WODY

     ● Ujęcie wody przy ul. Jankowskiej 29 w Pakości
Składa się z 3 studni głębinowych, wierconych o zasobach eksploatacyjnych Q = 207 m3/h. , ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych., tj.:
- studni nr 1 o wydajności eksploatacyjnej Q = 9,5 m3/h przy depresji S = 1,35 m i głębokości h = 30,0 m.
studnia ta eksploatowana jest jako otwór awaryjny
- studni nr 2 o wydajności eksploatacyjnej Q = 115,0 m3/h przy depresji S = 4,5 m i głębokości h = 57,5 m;
- studni nr 4 o wydajności eksploatacyjnej Q = 116,0 m3/h przy depresji S = 4,5 m i głębokości h = 60,6 m
Ujęcie to zaopatruje w wodę mieszkańców Pakości oraz wsi Ludwiniec i Jankowo.

     ● Ujęcie wody przy ul. Inowrocławskiej 12 w Pakości
Składa się z dwóch studni głębinowych, wierconych o zasobach eksploatacyjnych Q = 125,0 m3/h przy depresji S = 9,5 m tj.:
- studni nr 2a o wydajności eksploatacyjnej Q = 65,0 m3/h przy depresji S = 9,2 m i głębokości h = 113,0 m;
- studni nr 4 o wydajności eksploatacyjnej Q = 60,0 m3/h przy depresji S = 9,4 m i głębokości h = 112,0 m
Ujęcie to zaopatruje w wodę mieszkańców Pakości oraz wsi Rybitwy, Łącko i Wielowieś.

     ● Ujęcie wody w Kościelcu
Składa się z dwóch studni głębinowych wierconych o zasobach eksploatacyjnych Q = 92 m3/h, ujmujących wodę z utworów trzeciorzędowych-mioceńskich tj.:
- studni nr 1 o wydajności eksploatacyjnej Q=50,0 m3/h przy depresji S=18,0 m i głębokości h=101,8 m;
- studni nr 2 o wydajności eksploatacyjnej Q=52,0 m3/h przy depresji S=6,0 m i głębokości h=102,0 m
Ujęcie to zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Kościelec, Dziarnowo, Gorzany i Węgierce

     ● Ujęcie wody w Ludkowie (Studnie awaryjno-wspomagające)
Składa się z dwóch studni głębinowych wierconych tj.:
- studni nr 2 o wydajności eksploatacyjnej Q = 21,0 m3/h przy depresji S = 8,4 m i głębokości h = 63,0 m;
- studni nr 2 o wydajności eksploatacyjnej Q = 15,0 m3/h przy depresji S = 4,0 m i głębokości h = 60,0 m

Okoliczne wsie zaopatrywane są w wodę z pobliskich wodociągów:
● wieś Giebnia z wodociągu w miejscowości Janikowo;
● wieś Radłowo z wodociągu w miejscowości Dąbrowa;
● wieś Szeroki Kamień z wodociągu w miejscowości Barcin

JAKOŚĆ WODY W SIECI

Woda dostarczana do odbiorców musi spełniać i spełnia pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym normy sanitarne określane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 61 poz.417 z póź. zm.)

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.( Dz.U. Nr 72 poz. 747 z póź. zm.). o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 12 ust. 5) Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości przekazuje Klientom informacje o jakości produkowanej wody.

OCENA JAKOŚCI WODY (plik ok. 3 MB)

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w ogłoszonej taryfie dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pakość obowiązują następujące ceny zobacz...

NUMER KONTAKTOWY


52 351 85 20