Składowisko odpadów komunalnych w Giebni

1. Nazwa zakładu i informacje ogólne:

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giebni gmina Pakość. Składowisko powstało na zdegradowanych przemysłowo terenach w sąsiedztwie tzw. "białych mórz" tj. stawów odpadów posodowych Janikowskich Zakładów Sodowych "Janikosoda Ciech". Do 2002 roku eksploatowana była część "stara" składowiska, obecnie zrekultywowana. Od 2002 roku składowisko funkcjonuje jako obiekt zmodernizowany. W ramach modernizacji wykonano rekultywację istniejącego składowiska tj. "części starej" oraz wykonano nową kwaterę nr II. Na zasadniczą część składowiska w Giebni składają się obecnie dwie kwatery: stara, zrekultywowana część składowiska oraz nowa, aktualnie eksploatowana kwatera.
Przyjmowanie odpadów odbywa się w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00.

Właściciel instalacji:

Urząd Miejski w Pakości

Zarządzającym jest:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 14

Osoba kontaktowa:

● Kierownik składowiska inż. Piotr Szal
● telefon kontaktowy (52) 564 29 35

Rodzaj prowadzonej działalności:

● odzysk odpadów typu (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne) wyselekcjonowanych za pomocą sortowni z niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych, jak i przez samych mieszkańców (selektywna zbiórka odpadów), odpady które nadają się do powtórnego wykorzystania (odzysku) magazynowane są w hali magazynowej, lub specjalnych boksach,
● unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez ich składowanie, część składowanych odpadów znajduje zastosowanie na składowisku i jest wykorzystana na warstwy izolacyjne składowiska lub drogi dojazdowe,
● wytwarzanie kompostu z odpadów "zielonych" ulegających biodegradacji (trawa, gałęzie, odpady kuchenne),
● wytwarzanie odpadów,
● magazynowanie odpadów

Stawki opłat za składowanie odpadów na składowisku Odpadów Komunalnych w Giebni

NUMER KONTAKTOWY


52 351 85 20