Zespół utrzymania nieruchomości

1. Roboty budowlane

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i zaplecze techniczne do wykonywania wszelkiego rodzaju prac remontowo- budowlanych związanych m. in. z budową nowych obiektów, modernizacją i adaptacją już istniejących, a także remontem i konserwacją poszczególnych części budynków i budowli. Sporządzamy również kosztorysy ofertowe obejmujące wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem danych prac.

2. Zarządzanie nieruchomościami

Przedsiębiorstwo profesjonalnie zarządza nieruchomościami i jest administratorem zarówno budynków stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe, jak i należących do gminnego zasobu nieruchomości oraz budynków prywatnych. Zarządzanie nieruchomościami jest wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia m.in. licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości i obejmuje:
● Prowadzenie ewidencji budynków i poszczególnych mieszkań
● Przeprowadzanie bieżących napraw w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych budynków
● Podejmowanie działań mających na celu obniżanie kosztów eksploatacji i obsługi nieruchomości
● Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości
● Usuwanie usterek i awarii
● Przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów okresowych lub zlecanie ich wykonania podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia
● Kosztorysowanie i prowadzenie remontów budynków lub zlecanie ich firmom zewnętrznym
● Pobieranie opłat związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych

● Obsługę księgową i finansową Wspólnot Mieszkaniowych i pozostałych budynków
● Przygotowywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
● Oczyszczanie terenu wokół budynków
● Rozpatrywanie wniosków najemców i właścicieli lokali
● Prowadzenie windykacji należności
● Organizowanie i przeprowadzanie zebrań członków Wspólnot Mieszkaniowych
● Zawieranie umów w zakresie dostawy gazu, zużycia wody, odprowadzania ścieków itp.
● Ubezpieczenie nieruchomości

3. Akcja Zima

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości oferuje następujące usługi w okresie zimowym: ● ręczne i mechaniczne odśnieżania chodników i placów
● posypywania materiałami uszorstniającymi
● usuwanie sopli lodowych i nawisów śnieżnych z dachu budynku
● odśnieżanie połaci dachowych.

Cena wykonania usługi uzależniona jest od powierzchni i specyfiki nieruchomości. W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o kontakt osobisty w siedzibie firmy lub telefoniczny pod numerem 52/35-18-520 wew. 18.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 USTAWY z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do Obowiązków właścicieli nieruchomości należy m.in.:
● uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika wówczas, gdy nie przylega on bezpośrednio do nieruchomości, lecz dzieli go od niej pas trawnika. Wtedy obowiązek usuwania z niego śniegu ciąży na gminie, pod warunkiem, że pas trawnika nie należy do właściciela przyległej nieruchomości.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg muszą składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach.

Właściciel, który ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika i terenu posesji, musi liczyć się tym, że w razie wypadku na tym terenie będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej. Właściciele posesji, którzy nie wywiązują się z niego, podlegają karze grzywny lub karze nagany.

4. Wywóz odpadów stałych ( pod spodem 2 załączniki hiperłącza

- Wywóz odpadów stałych
- odpady wielkogabarytowe

5. Transport drogowy

Przedsiębiorstwo świadczy także usługi najmu sprzętu budowlanego i drogowego tj.:
● Koparko- ładowarki HKL
● Samochodu dostawczego (towarowo- osobowy) Mercedes
● Samochodu dostawczego (towarowo- osobowy) Volkswagen
● Zestawów ciągnikowych
● Przyczepy do przewozu materiałów i sprzętów ponadgabarytowych
● Równiarki

NUMER KONTAKTOWY


52 351 85 20